Olika definitioner av våld

FN:S deklaration om våld mot kvinnor, definition 1995, art 113
”Våld mot kvinnor är varje våldshandling som riktar sig mot kvinnor som sådana och som resulterar i, eller som sannolikt resulterar i, fysisk, sexuell, eller psykisk skada eller lidande för kvinnor inklusive hot om sådana behandlingar, tvång, eller godtyckliga frihetsberövanden, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.”

 

Per Isdal, psykolog och grundare till ATV
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill”

 

Roks definition av våld
Mäns våld mot kvinnor innefattar varje handling riktad mot kvinnor eller tjejer på grund av deras kön som resulterar i psykisk, fysisk, sexuell, ekonomisk eller materiell skada eller lidande – vare sig det sker i det privata eller offentliga rummet. I begreppet ingår hot om sådana handlingar, tvång eller trakasserier och handlingar som gör att kvinnan eller tjejen agerar mot sin vilja eller att hon avstår från att göra det hon vill. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av patriarkatet.

VARNINGSSIGNALER

– Var uppmärksam på hans kvinnosyn!

– Lyssna när han pratar om kvinnor i allmänhet!

– Har han en föraktfull och nedlåtande attityd?


Klagar han ofta på dig?

Uttrycker han ofta missnöje med hur du klär dig, vad du säger, gör eller tycker?

Svartsjuka & kontroll

Uttrycker han ofta svartsjuka? Hindrar han dig från att träffa vänner? Har han åsikter om att du har vänner, bekanta eller kollegor som är män? Får han dig att stanna hemma från aktiviteter?

Läser han dina sms eller post? Följer han efter dig? Går han igenom din väska eller tvingar dig redovisa vad du gjort under dagen?

 

Är han våldsam mot saker eller djur?

Får han vredesutbrott och slår sönder föremål, sparkar sönder dörrar och kastar saker? Ger han sig på, eller hotar om att ge sig på, husdjur?

 

Har han börjat bli hårdhänt eller måttat slag/sparkar?

Lämna
snabbt!